Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Frågor och svar

Alla elever som är berättigade till skolkort får i år ett nytt skolkort hemskickat. Inför varje läsår laddas sedan kortet med ett nytt läsår.

Skolkortet är aktiverat från första skoldagen. Kortet är personligt och ska viseras vid varje resa. Skolkortet gäller endast för resor som görs av berättigad elev vars namn är tryckt på baksidan av skolkortet.
Glömmer eleven sitt kort hemma, tappar bort eller på annat sätt förlorar sitt skolkort står eleven själv för kostnaden för sin resa och kontaktar skolan om elev är i behov av nytt skolkort. 

Vem har rätt till skolkort?
Regler för skolkort och om du/ditt barn är berättigad till skolskjuts/skolkort i grundskolan beslutas av respektive kommun. Har du frågor om ditt/ditt barns berättigande är det kommunens skola eller skolkjutshandläggare som ska kontaktas. 

För samtliga av länets gymnasieelever gäller en resväg på 6 km eller längre mellan folkbokföringsadress och skola för att vara berättigad till skolkort och resa i befintlig trafik. 

Avståndet mäts på de gång och cykelvägar som kommun rapporterat in till NVDB:s vägdatabas.

Berättgande av skolkort
Dalatrafik skickar endast ut skolkort till berättigade grundskoleelever i samband med ny läsårsstart.

Skolkortet skickas till folkbokföringsadressen ca en vecka innan skolstart med förutsättning att eleven är inskriven i kommunens elevregister och kommun har meddelat detta till oss innan slutet på maj. 

Tas beslut att elev är skolskjutsberättigad efter maj månad administrerar kommun själva ut dessa skolkort. Kommunerna i länet har olika tillvägagångssätt gällande detta och vi hänvisar eventuella frågor till respektive kommuns skola eller skolkjutshandläggare i er hemkommun.

Elev som fått skolkort tidigare läsår och som är fortsatt berättigad till skolkort får sitt befintliga skolkort påladdat med ny produkt innan läsårsstart.

Vad gäller from det år eleven fyller 20 år?
Elev har rätt till skolkort t.om vårtermin det år elev fyller 20 år. Efter detta skall elev rapporteras in i beställningsformuläret med ’’Upphör berättigande till skolkort’’.

Kan elev låna ut sitt skolkort?
Skolkortet får endast användas av den person det är utfärdat för. Vid missbrukning av kortet kan ditt/ditt barns skolkort och rätten till fria skolresor bli indragna. Om skolkortet används av vuxen eller icke berättigad person tar föraren eller kontrollant in skolkortet.

När är skolkortet giltigt, vad gäller på lov och helger?
Skolkortet har obegränsat antal resor ombord på Dalatrafiks bussar inom Dalarnas län. Resor kan ske dygnet runt på vardagar, helger och lov med undantag för: 

Jullov: Kortet är tillfälligt spärrat för resor from 22 dec 2018 tom 6 jan 2019.

När är första och sista resdag för läsåret 2018-2019?
Första giltiga resdag för hösttermin är den 14 augusti 2018 och sista giltiga resdag för vårtermin är den 15 juni 2019.

Om ditt kort är trasigt eller borttappat
Om du/ditt barn förlorar sitt kort eller har ett kort som är trasigt anmäls detta till skolan. Skolan tar ut en administrativ kostnad för kortet. Frågor om eventuell kostnad och hur elev får tag på ett nytt kort hänvisas till kommunens skola eller skolkjutshandläggare. Elev med borttappat kort står själv för kostnaden för sin resa till skolan och tar där kontakt med skolan för att få ett nytt kort.

Gäller skolkortet på tåg?
Denna typ av skolkort är ämnat för gymnasieelever pga. säkerhetsskäl. Resor på både buss och tåg är endast möjligt om kortet har en tågsymbol på framsidan och elev uppfyller kortets kriterium. Gymnasieelev har rätt till skolkort med tåggiltighet om resan underlättas och restiden förkortas med 15 minuter till och 15 minuter från skolan i jämförelse med den restid elev kan ta sig till och från skolan med buss. 

Kortet ger rätt till obegränsat antal resor med Tåg i Bergslagen inom Dalarnas län på vardagar då resan påbörjats innan kl.18:00. Kortet med tåggiltighet är inte giltigt under jul och sommarlov. Se ovan.

För de elever som är i behov av resa med tåg utanför länet (t.ex. Fagersta eller Kopparberg) ska direktkontakt tas med tågbolaget för köp av pendlarkort. Dalatrafiks länskort, exempelvis Upp till 20, gäller också för resa över länsgräns till närmaste kommuncentrum eller som delbetalning till länsgräns om resan är längre.

Vad gäller för elever med inackorderingstillägg?
Om elev beviljats inackorderingstillägg har elev inte längre rätt till skolkort. Elev skall rapporteras in i beställningsformuläret med ’’upphör berättigande till skolkort.’’

Kan skolkortet laddas med annan typ av färdbevis?
Skolkortet får inte laddas med annat färdbevis. Vid förlust av skolkort sker ingen ersättning av annan produkt och kortet går ej att ladda med en ny läsårsbiljett.

Vad gäller vid avgiftsfri trafik?
Samtliga skolkortsberättigade elever har rätt att få ett skolkort från kommunen. 

För övriga elever som ej är berättigade och som vill resa med kollektivtrafik krävs ett resekort för fria resor alternativt mobilbiljett som elev själv införskaffar. Kontakta vår kundservice för hjälp med införskaffandet av denna typ av resekort på tfn: 0771-95 95 95 och kundservice@dalatrafik.se eller ladda ner avgiftsfri biljett via vår app Dalatrafik.

Om du flyttar
Skulle du/ditt barn avsluta sin skolgång under pågående termin och har ett skolkort ska detta meddelas till skolan. Elev skall rapporteras in med ’’upphör berättigande till skolkort’’. Är elev berättigad till skolskjuts/skolkort till och från den nya skolan införskaffas ett nytt skolkort genom den nya skolan.

Om du byter skola
Vid byte av skola avgör kommunen och skolan om elev är berättigad till skolkort.

När du ska börja på gymnasiet
Gymnasieelev har rätt att åka utan giltigt färdbevis på Dalatrafiks bussar första skoldagen vid läsårsstart. 

Ultralight-kort är ett tillfälligt färdbevis för ny elev i gymnasiet som inte har ett skolkort sedan tidigare. Observera att kortet inte är giltigt för resor med tåg. Kortet finns att hämta på skolan vid läsårsstart och är giltigt tills dess att ett ordinarie skolkort blivit hemskickat till berättigade elever. Är elev i behov av ett skolkort med tåggiltighet kontaktar eleven skolan.