Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Sjukresa med privat bil inom länet

Kilometerersättning för sjukresa med privat bil betalas för den del av körsträckan som överstiger 55 kilometer enkel väg mellan bostaden och besökt vårdinrättning. Sjukresa med privat bil inom länet ersätts endast om allmän kollektivtrafik saknas, dvs avståndet mellan bostaden och närmaste hållplats ska vara mer än tre kilometer och det ska vara mer än 20 kilometer till närmaste centralort med buss- eller tågstation.

Du får acceptera att komma till ditt vårdbesök med allmän kollektivtrafik upp till två timmar före ditt inplanerade vårdbesök.

Om du drabbas av en väntetid överstigande två timmar efter avslutat vårdbesök fram till dess att allmän kollektivtrafik avgår från närmaste hållplats, buss- eller tåg-station mot hemorten kan du få ersättning för sjukresa med privat bil.

Om din resa enkel väg med allmän kollektivtrafik tar mer än en timme längre tid, inkl. byten, än vad det tar att resa med privat bil, enl. Nationella vägdatabasen (NVDB) får du ersättning med privat bil.

I den kollektiva restiden ingår INTE den tid det tar att förflytta sig till närmaste håll-plats som ligger inom tre kilometer från bostaden. I den kollektiva restiden ingår inte heller den individuella restiden till närmaste buss- eller tågstation, som ligger inom 20 km från bostaden.

När du inte kunnat använda allmän kollektivtrafik på grund av tillfälligt/varaktigt funktionshinder kan du få ersättning för resa med privat bil om behörig personal på den vårdenhet du besökt intygar ditt medicinska behov av sjukresa med privat bil via intyg.

Du får ingen ersättning för parkeringsavgifter, trängselavgifter och andra övriga avgifter. Ersättning för sjukresa med privat bil medges inte i andra fall än vad som angivits ovan. Ansökningar om ersättning för resor kortare än 55 kilometer, avslås och återsänds inte.

Sjukresa med privat bil utanför länet

Om du får en specialistvårdsremiss eller en remiss enligt vårdgarantin till sjukhus utanför Dalarna, kan du få ersättning när du rest med allmänna kommunikationer, d.v.s. buss eller tåg, oavsett väntetid eller restid och hur långt du har till buss- eller tågstation. Original tåg- eller bussbiljetter måste alltid bifogas ansökan.

När du inte kunnat använda allmän kollektivtrafik på grund av tillfälligt/varaktigt funktionshinder får du ersättning för resa med privat bil om behörig personal på den vårdenhet i Dalarna som remitterat dig utanför länet, intygar ditt medicinska behov av sjukresa med privat bil via intyg.

Du får ingen ersättning för parkeringsavgifter, trängselavgifter och andra övriga avgifter. Ersättning för sjukresa med privat bil medges inte i andra fall än vad som angivits ovan.

     

                              

       Sjukresebroschyr                     Sjukresebroschyr ENG