Translate
Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stäng
Sök
Svenska English

Hantering av personuppgifter

Dalatrafiks hantering av personuppgifter

För Dalatrafik är det viktigt att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. På den här sidan beskriver vi bland annat om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Alla behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy. Du kan också besöka www.datainspektionen.se där du kan läsa mer om dina rättigheter avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Integritetspolicy - så här behandlar Dalatrafik dina personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver Dalatrafiks behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Dalatrafiks tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Landstinget Dalarna, org.nr. 232100-0180, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt.

Hur får Dalatrafik dina personuppgifter?

Dalatrafik samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du reser med kollektivtrafiken och i övrigt använder dig av Dalatrafiks tjänster. Det kan exempelvis ske när du laddar och använder ditt Årskort, kontaktar Dalatrafiks kundservice, beställer anropsstyrd trafik såsom färdtjänst och sjukresor, deltar i tävlingar och kampanjer eller anmäler rätt till förseningsersättning m.m.

Dalatrafik kan även få personuppgifter från andra källor än dig. Uppgifterna kan komma från din kommun, transportstyrelsen, SPAR eller andra offentliga källor i syfte att användas för t.ex. kreditupplysningar och adressuppdateringar.

Vilka uppgifter behandlas?

Dalatrafik behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik,

betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar Dalatrafik uppgifter om dig?

Vi kan använda dina personuppgifter för bland annat följande ändamål:

* För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig,

* För att ge god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster,

* För att administrera och genomföra ditt köp av biljett,

* För att hantera och administrera dina frågor till Dalatrafiks kundtjänst,

* För att administrera beställning av färdtjänst, sjukresor och annan anropsstyrd trafik,

* För att administrera kvarglömda persedlar (hittegods),

* För att kontrollera din biljetts giltighet vid t .ex. biljettkontroller,

* För att utställa eventuell kontrollavgift,

* För att föra statistik i syfte att utveckla Dalatrafiks tjänster och därigenom göra resandet bättre för så många som möjligt,

* För genomförande av frivilliga marknadsundersökningar,

* För ditt deltagande i tävlingar och kampanjer,

* För att skicka dig sms-aviseringar eller på annat sätt meddela dig om eventuella kollektivtrafikförändringar eller störningar,

* För att skicka marknadsföringserbjudanden om Dalatrafiks tjänster,

* För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online,

* För att vid kreditköp utföra kreditkontroller,

* För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden och information,

* För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online,

* För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster.

* För att skicka nyhetsbrev,

* För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster,

När har Dalatrafik rätt att behandla dina personuppgifter?

Dalatrafik har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Dalatrafik kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

I vissa fall kan Dalatrafik behöva ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke i dessa fall kommer du alltid att få klar och tydlig information om vad du samtycker till.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Dalatrafik och Dalatrafiks personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Dalatrafik. Uppgifter vidarebefordras till tredje part (t.ex. trafikföretag) bara om detta krävs för tillhandahållandet av kollektivtrafiktjänster, försäljning av Dalatrafiks biljetter och övriga tjänster.

Dalatrafik lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör s k allmänna handlingar som Dalatrafik ska lämna ut på begäran. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dalatrafik sparar dina personuppgifter i enlighet med de gallringsbeslut som gäller för Dalatrafik och som godkänts av Landstinget Dalarna. Gallringsbesluten innehåller information om när Dalatrafik får gallra (ta bort) handlingar som innehåller dina personuppgifter.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller

när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till:
Dalatrafik Samordnare Informationssäkerhet Box 924 781 29 Borlänge

Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Dalatrafik värnar om din integritet. Dalatrafik arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag.

Cookies

En cookie är en liten textfil som vissa webbplatser du besöker sparar på din egen dator. Många webbplatser använder cookies för att du som besökare ska få tillgång till olika funktioner. Samtidigt gör informationen i cookien det möjligt att följa hur du surfar. Lagen om elektronisk kommunikation säger att du som besöker en webbplats har rätt att bli informerad om användandet av cookies, vad de är till för och hur du kan undvika dem.

Dalatrafik.se sparar en så kallad session-cookie som används tillfälligt och som försvinner när du lämnar webbplatsen. Kakan som laddas är ASP.NET_SessionId.

Statistik: Webbplatsen använder Google Analytics för besöksstatistik för att vi ska kunna kontinuerligt anpassa vårt innehåll, statistiken är aggregerad och du som individ kan inte spåras. Kakorna som laddas för statistik är: _ga, _gat.

Personlig tidtabell: använder en cookie, ARRAffinity, som raderas när webbläsaren stängs.

Reseplaneraren: använder en cookie, ASPSESSIONIDSSARTSTC, som raderas när webbläseran stängs. Om du inte vill att kakor används på webbplatsen kan du göra inställningar i din webbläsare som stoppar användningen av kakor.

Uppdatering av denna integritetspolicy

Dalatrafik gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen www.dalatrafik.se.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Dalatrafik Samordnare Informationssäkerhet Box 924 781 29 Borlänge

Dataskyddsombud
Carl Gudmundsson
Landstinget Dalarna
Box 712
791 29 Falun

 

Denna integritetspolicy är gällande fr.om. 20180525