Svenska English

Frågor och svar om skolkort.

Elever som fått ett skolkort ska spara detta under hela skolgången. Inför varje läsår laddas kortet med en ny läsårsbiljett. 

Denna biljett aktiveras vid första resan inom giltighetsperioden genom att kortet viseras ombord på bussen. Kortet är personligt och ska viseras vid varje resa. Tänk på att spara skolkortet även om berättigandet upphör eftersom kortet ska återaktiveras om förutsättningarna för skolskjutsberättigandet förändras under skolgången. 

Vem har rätt till skolkort?

Regler för skolkort och om du/ditt barn är berättigad till skolskjuts/skolkort i grundskolan beslutas av respektive kommun. Har du frågor om ditt/ditt barns berättigande är det kommunens skola eller skolskjutshandläggare som ska kontaktas. 

För samtliga av länets gymnasieelever gäller en resväg på 6 km eller längre mellan folkbokföringsadress och skola för att vara berättigad till skolkort och resa i befintlig trafik. 

Avståndet mäts på de gång och cykelvägar som kommun rapporterat in till NVDB:s vägdatabas. 

Vad gäller from det år elev fyller 20?

Elev har rätt till skolkort t.om vårtermin det år elev fyller 20 år. Skolkortet kommer att upphöra efter vårterminens slut och elev kan slänga kortet. 

Vad gäller för elev med inackorderingstillägg?

Om elev beviljats inackorderingstillägg har elev inte längre rätt till skolkort. 

Kan elev låna ut sitt skolkort?

Skolkortet får endast användas av den person det är utfärdat för. Vid missbrukning av kortet kan ditt/ditt barns skolkort och rätten till fria skolresor bli indragna. Om skolkortet används av vuxen person kan kortet bli fråntaget. 

Kan skolkortet laddas med annan typ av färdbevis?

Skolkortet får inte laddas med annat färdbevis. Vid förlust av skolkort sker ingen ersättning av annan produkt och kortet går ej att ladda med en ny läsårsbiljett.   

När är första och sista resdag för Läsåret 2016–2017?

Första giltiga resdag för hösttermin är den 15 augusti 2016 och sista giltiga resdag för vårtermin är den 16 juni 2017. 

När är skolkortet giltigt, vad gäller på lov och helger?

Skolkortet har obegränsat antal resor ombord på Dalatrafiks bussar inom Dalarnas län. Resor kan ske dygnet runt på vardagar, helger och lov med undantag för: 

Jullov: Kortet är tillfälligt spärrat för resor from 23 dec 2016 tom 8 jan 2017.

Sommarlov: Kortet är tillfälligt spärrat för resor from 17 juni 2017. 

Gäller skolkortet på tåg?

Denna typ av skolkort är ämnat för gymnasieelever pga. säkerhetsskäl. Resor på både buss och tåg är endast möjligt om kortet har en tågsymbol på framsidan och elev uppfyller kortets kriterium. Gymnasieelev har rätt till skolkort med tåggiltighet om resan underlättas och restiden förkortas med 15 minuter till och från skolan i jämförelse med  den restid elev kan ta sig till och från skolan med buss. 

Kortet ger rätt till obegränsat antal resor med Tåg i Bergslagen/SJ inom Dalarnas län på vardagar då resan påbörjats innan kl.18:00. För resor på buss se frågan ovan om när skolkortet är giltigt. 

För de elever som är i behov av resa med tåg utanför länet (t.ex. Fagersta eller Kopparberg) ska direktkontakt tas med tågbolaget för köp av pendlarkort. Dalatrafiks länskort, exempelvis Upp till 20, gäller också för resa över länsgräns till närmaste kommuncentrum eller som delbetalning till länsgräns om resan är längre.

Vad gäller vid avgiftsfri trafik?

Samtliga skolkortsberättigade elever har rätt att få ett skolkort från kommunen. 

För övriga elever som ej är berättigade och som vill resa med kollektivtrafik krävs ett resekort för fria resor alternativt mobilbiljett som elev själv införskaffar. Kontakta vår kundservice för hjälp med införskaffandet av denna typ av resekort på tfn: 0771-95 95 95 och kundservice@dalatrafik.se eller ladda ner avgiftsfri biljett via vår app Dalatrafik.

Om ditt kort är trasigt eller borttappat

Om du/ditt barn förlorar sitt kort eller har ett kort som är trasigt anmäls detta till skolan. Det kan förekomma en kostnad för ersättning av kort. Frågor om eventuell kostnad och hur elev får tag på ett nytt kort hänvisas till kommunens skola eller skolskjutshandläggare.

Om du flyttar

Skulle du/ditt barn avsluta sin skolgång under pågående termin och har ett skolkort ska detta meddelas till skolan. Elev behåller kortet för eventuell återaktivering om elev återigen skulle bli skolskjutsberättigad. 

Om du byter skola

Vid byte av skola visar elev upp skolkortet under första dagen på den skola elev flyttat till för eventuell återaktivering av kortet. 

Skolkortet är märkt på baksidan med elevens namn och nuvarande skola. Byter eleven skola och fortfarande är berättigad behåller eleven kortet, även vid start i gymnasie-skola och om namnet på skolan inte stämmer. 

När du ska börja på gymnasiet

Har elev ett skolkort som varit aktivt i grundskolan kan detta kort återaktiveras om eleven fortfarande är berättigad till skolskjuts. Elev tar då med sig skolkortet första skoldagen och visar upp det på skolan för registrering. Det kan eventuellt dröja upp till ett dygn innan kortet blivit aktiverat. Elev har rätt att åka utan giltigt färdbevis på Dalatrafiks bussar under de två första veckorna vid läsårsstart. 

Ultralight-kort är ett tillfälligt färdbevis för ny elev i gymnasiet som inte har ett skolkort sedan tidigare. Observera att kortet inte är giltigt för resor med tåg. Kortet finns att hämta på skolan vid läsårsstart och är giltigt under två månader tills dess att ett ordinarie skolkort blivit hemskickat till berättigade elever. Är elev i behov av ett skolkort med tåggiltighet inom två månader från läsårsstart kontaktar eleven skolan. 

Du har inget tidigare skolkort men är nu berättigad

Dalatrafik skickar endast ut skolkort till berättigade grundskoleelever i samband med ny läsårsstart om det inte finns ett skolkort registrerat på eleven sedan tidigare.

Skolkortet skickas till folkbokföringsadressen ca en vecka innan skolstart med förutsättning att eleven är inskriven i kommunens elevregister och kommun har meddelat detta till oss innan slutet på maj. 

Tas beslut att elev är skolskjutsberättigad efter maj månad administrerar kommun själva ut dessa skolkort. Kommunerna i länet har olika tillvägagångssätt gällande detta och vi hänvisar eventuella frågor till respektive kommuns skola eller skolskjutshandläggare.  

Skolkort för buss


Skolkort för buss och tåg


Tillfälligt färdbevis (Ultralight)